Privacyverklaring van Nu Skin


A. Overzicht

Nu Skin is een internationale groep van bedrijven die cosmetica, voedingssupplementen, apparaten en andere diensten aanbieden voor verkoop via de website www.nuskin.com (de “Website”) en via een netwerk van onafhankelijke distributeurs. Afhankelijk van wie u bent, worden uw Persoonsgegevens door verschillende entiteiten van Nu Skin en voor diverse doeleinden verwerkt.
Dit privacybeleid legt uit hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en gedeeld worden overeenkomstig uw privacyrechten ("Privacybeleid").
In dit Privacybeleid gelden de volgende definities:
(1) “Nu Skin International” betekent Nu Skin International Inc., met hoofdkantoor in 75 West Center Street, Provo, UT 84601, Verenigde Staten van Amerika;
(2) “Nu Skin Group” of in het algemeen “Nu Skin” betekent de onderstaande entiteiten en de zuster- en dochtermaatschappijen van Nu Skin International wereldwijd;
(3) “NSEPE” betekent NSE Products Europe bvba, met hoofdkantoor in de Da Vincilaan 9, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930 Zaventem, België;
(4) “Nu Skin Local” betekent de lokale entiteit van de Nu Skin-groep zoals vermeld in de Bijlage aan het einde van dit Privacybeleid; en
(5) “Persoonsgegevens” betekent alle informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens, voorkeuren, enz.

B. Verwerking van Persoonsgegevens en doeleinden

De Website kan gebruikmaken van cookies die Persoonsgegevens over u verzamelen. Wij verwijzen naar ons Cookiebeleid voor meer informatie hierover.
Wij verwachten dat u alleen Persoonsgegevens over uzelf aan ons doorgeeft. Als u ook Persoonsgegevens over andere personen aan ons doorgeeft, dient u ervoor te zorgen dat u daartoe voldoende gemachtigd bent. Wij verwachten ook dat de Persoonsgegevens die u ons verstrekt correct zijn en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als er specifieke gegevens veranderen.
U mag pas de Website gebruiken en uw Persoonsgegevens delen nadat u ons Privacybeleid gelezen en begrepen hebt. Afhankelijk van wie u bent, worden uw Persoonsgegevens verwerkt zoals hier beschreven:

1. Bezoeker

Als u een bezoeker van de Website bent, verwerkt Nu Skin International uw Persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, met het oog op (i) het beheer van bezoekers (met inbegrip van het verzenden van informatie naar u op aanvraag), (ii) marktanalyse, (iii) het beheer van onrechtmatige activiteiten en (iv) O&O en (v) globaal beheer.
Meer lezen

2. Klant

Als u een klantenaccount aanmaakt op de Website of als u producten of diensten van Nu Skin koopt op de Website, verwerken Nu Skin International en NSEPE uw Persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met het oog op (i) het beheer van klanten (met inbegrip van de verwerking van aankopen), (ii) het beheer van onrechtmatige activiteiten (met inbegrip van de identificatie van en controle op dergelijke activiteiten) en (iii) O&O en (iv) globaal beheer.
Meer lezen

3. Distributeur

Als u een distributeur bent, verwerken Nu Skin International en NSEPE uw Persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met het oog op (i) het beheer van klanten, (ii) het beheer van distributeurs (met inbegrip van het beheer van uw distributeurschap en upline/downline organisatie), (iii) het beheer van onrechtmatige activiteiten, en (iv) O&O en (v) globaal beheer.
Meer lezen

4. Potentiële en huidige werknemers

Als u solliciteert naar een baan bij een entiteit in de Europese Economische Ruimte binnen de Nu Skin-groep, verwerken de lokale entiteit van Nu Skin waar u solliciteert naar een baan en Nu Skin International uw Persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor (i) het beheer van sollicitanten en werknemers (in het bijzonder voor rekrutering en indienstneming, en om een arbeidsrelatie met u te faciliteren), en (ii) globaal beheer.
Meer lezen

Naam van de verwerking

Beschrijving van de doeleinden

Verantwoording van de verwerking

Beheer van bezoekers

De aanvragen van de bezoekers beantwoorden en beheren: bv. toegang verlenen tot de Website, informatie en marketing verzenden op aanvraag, registratie voor evenementen.

Rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijken: marketing over gelijksoortige Nu Skin-producten en -diensten draagt bij tot de bescherming en bevordering van de economische, commerciële, maatschappelijke en financiële belangen van Nu Skin en stelt ons in staat u informatie te verschaffen over producten en diensten waar u mogelijk interesse voor hebt. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.
Uitvoering van contracten (bv. nakoming van verplichtingen in verband met promotionele activiteiten). Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de betreffende contracten niet uitvoeren.

Beheer van klanten

Uitvoering van het contract met de klant: bv. het beheer van aankopen, het beheer van persoonlijke accounts op de Website.
Marketing: bv. informatie over soortgelijke Nu Skin-producten en - diensten naar de klant sturen.

Uitvoering van contracten (bv. Algemene Verkoopvoorwaarden, Productaankoopovereenkomst, Overeenkomst voor Voorkeursklanten). Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de betreffende contracten niet uitvoeren.
Rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijken: marketing over gelijksoortige Nu Skin-producten en -diensten draagt bij tot de bescherming en bevordering van de economische, commerciële, maatschappelijke en financiële belangen van Nu Skin en stelt ons in staat u informatie te verschaffen over producten en diensten waar u mogelijk interesse voor hebt. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.
Toestemming: als de verwerking speciale gegevenscategorieën omvat waaruit de raciale of etnische afkomst of gezondheidstoestand afgeleid kan worden (bv. bij de scanner, ageLOC Me of ongewenste voorvallen), zal Nu Skin de klant specifiek om toestemming vragen.

Beheer van distributeurs

Beheer en administratie van het distributeurschap en de upline/downline organisatie van de distributeurs.

Uitvoering van contracten met distributeurs (bv. Distributeursovereenkomst, Huurovereenkomst voor de Scanner). Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de betreffende contracten niet uitvoeren.
Toestemming: als de verwerking speciale gegevenscategorieën omvat waaruit de raciale of etnische afkomst of gezondheidstoestand afgeleid kan worden (bv. bij de scanner, ageLOC Me of ongewenste voorvallen), zal Nu Skin de distributeur specifiek om toestemming hiervoor vragen.

Beheer van sollicitanten en werknemers

Werving: bv. een databank van sollicitanten bijhouden.

Precontractuele stappen vereist voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de gevraagde precontractuele stappen niet ondernemen.
De uitvoering van arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van voordelen, en beslissingen over promotie en ontslag. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de betreffende contracten niet uitvoeren.
Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijken en hun belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, geassocieerde ondernemingen, enz.): werving is noodzakelijk voor de continuïteit van Nu Skin. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Beheer van onrechtmatige activiteiten

Preventie en opsporing van onrechtmatige activiteiten, zoals fraude of misbruik van bedrijfsmiddelen.
Geschillenbeheer: bv. onderzoek naar mogelijke schendingen van de Beleidsregels en Procedures en het instellen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Uitvoering van contracten (bv. Algemene Verkoopvoorwaarden, Overeenkomst voor Voorkeursklanten, Beleidsregels & Procedures, Huurovereenkomst voor de Scanner). Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de betreffende contracten niet uitvoeren.
Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijken en hun belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, geassocieerde ondernemingen, enz.): het opsporen, voorkomen en bestraffen van onrechtmatige activiteiten en het beheer van geschillen draagt bij tot het vrijwaren en bevorderen van de economische, commerciële, sociale en financiële belangen van Nu Skin en verlaagt de kosten voor u. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

O&O

Onderzoek en ontwikkeling op basis van geaggregeerde gegevens: bv. verkoopstatistieken, marktanalyse, ontwikkeling van producten en diensten.

Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijken, de andere entiteiten van de groep en hun belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, geassocieerde ondernemingen, enz.): Onderzoek en ontwikkeling op groepsniveau kan leiden tot verbetering van de klantervaring, verbetering van de producten en diensten van Nu Skin en innovatie, wat uiteindelijk een voordeel kan opleveren voor alle personen betrokken bij de producten en diensten van Nu Skin.
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Globaal beheer

Het globale beheer van bezoekers, klanten, distributeurs en kandidaten: bv. het bijhouden van globale databases.

Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijken, de andere entiteiten van de groep en hun belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, geassocieerde ondernemingen, enz.): Het globale beheer van bezoekers, klanten, distributeurs en kandidaten en van onrechtmatige activiteiten op groepsniveau is noodzakelijk voor de efficiëntie, consistentie en continuïteit van de activiteiten van de Nu Skin-groep. Dit draagt bij tot de vrijwaring en bevordering van de economische, commerciële, sociale en financiële belangen van de Nu Skin-groep en resulteert in een betere service voor u.
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Daar waar ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrondslag vormen in de bovenstaande tabel, hebben wij uw belangen afgewogen tegen die van de verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over deze ‘afwegingstoets’ kunt u verkrijgen via de contactgegevens in punt G (Uw rechten).

C. Doorgifte van Persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijken kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van de Nu Skin-groep en aan bedrijven die Persoonsgegevens in onze naam en voor onze rekening verwerken (‘verwerkers’ genoemd). Er zijn verschillende categorieën van verwerkers, waaronder lokale en internationale dienstverleners inzake (i) verzending en levering, (ii) telecommunicatie, (iii) betalingen en (iv) loonadministratie (voor werknemers). Een volledige lijst van deze verwerkers kan op verzoek verkregen worden door een e-mail te sturen naar privacy@nuskin.com.
Als u een distributeur of klant bent, kunnen de verwerkingsverantwoordelijken uw Persoonsgegevens tevens doorgeven aan uw upline distributeurs en/of sponsor.
Sommige van deze entiteiten en personen zijn buiten de Europese Unie gevestigd. Elke doorgifte is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit en/of op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Deze methoden voor de doorgifte van gegevens zijn toegestaan uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 45 en artikel 46, lid 2). Als u wil weten hoe u een kopie kunt verkrijgen van de passende waarborgen, stuur dan een e-mail naar privacy@nuskin.com.
Tenzij hier anders vermeld, worden uw Persoonsgegevens alleen gedeeld met derden indien u daarvoor uw goedkeuring gegeven hebt, indien dit vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of indien dit wettelijk verplicht is.
Zoals hierboven uiteengezet, erkent u dat wij uw Persoonsgegevens mogelijk delen met entiteiten buiten het rechtsgebied van uw woonplaats en dat uw Persoonsgegevens mogelijk opgeslagen worden op servers buiten het rechtsgebied van uw woonplaats, met inbegrip van alle landen waar Nu Skin officieel bedrijfsactiviteiten uitvoert.

D. Kinderen

Nu Skin richt de verkoop van zijn producten niet tot kinderen. Wanneer Nu Skin kinderproducten verkoopt, moet een volwassene die producten aankopen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Website uitsluitend gebruiken indien er een ouder of voogd bij betrokken is. Nu Skin zal nooit:
(1) Persoonsgegevens van individuen jonger dan 13 jaar ("Kinderen") opvragen of bewust verzamelen;
(2) Persoonsgegevens van Kinderen bewust gebruiken of delen met derden;
(3) Kinderen de mogelijkheid geven om Persoonsgegevens openbaar te publiceren of anderszins te verspreiden; en
(4) Kinderen overhalen om Persoonsgegevens te openbaren in ruil voor speciale spellen, prijzen of andere activiteiten.
Wij raden u aan om de ervaring van uw kind met het internet te begeleiden en om belangrijke veiligheidstips met elk kind door te nemen, alvorens hij of zij het internet gaat verkennen.

E. Veiligheidsprocedures

Nu Skin beheert beveiligde datanetwerken die beschermd zijn door een standaardfirewall en met wachtwoorden beveiligde systemen. Nu Skin maakt tevens gebruik van Transport Layer Security (TLS) om de overdracht van uw gegevens te beschermen. Toegang tot deze informatie wordt alleen verleend aan daartoe gemachtigde personen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden.

F. Bewaring van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang u een relatie met ons onderhoudt of met ons in contact bent en tot 10 jaar na het einde van deze relatie.

G. Uw rechten

  Als betrokkene in de Europese Economische Ruimte hebt u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wissen, te beperken of bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten omvatten:
 • de mogelijkheid om de Persoonsgegevens waarover wij beschikken in onze informatie- en communicatiesystemen met betrekking tot u in te zien,
 • de mogelijkheid om correcties van alle aard aan te brengen in die Persoonsgegevens,
 • de mogelijkheid om geïnformeerd te worden over partijen met wie Persoonsgegevens mogelijk gedeeld zijn,
 • de mogelijkheid om te verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens wissen,
 • de mogelijkheid om de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken te beperken,
 • de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij de gegevens verwerken,
 • de mogelijkheid om te verzoeken dat wij u, of een ander bedrijf, een kopie van uw Persoonsgegevens overmaken.

Wij zullen binnen een maand reageren op elk verzoek om deze bovengenoemde rechten van betrokkenen uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor om deze periode zo nodig met twee maanden te verlengen, naargelang het aantal verzoeken dat wij van u ontvangen en de complexiteit ervan.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ook intrekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op die toestemming gebaseerd was.

Uitoefening van uw rechten:

Als u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u hier een aanvraagformulier voor de rechten van betrokkenen invullen of contact opnemen met ons of onze privacycontactpersoon via:

Organisatie

Nu Skin International Inc.
75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505
privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA
The Corporate Village
Building Elsinore
Da Vincilaan 9
1930 Zaventem
Belgien
+32 2 722 70 00
privacy@nuskin.com

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Mark Milne
75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505
privacy@nuskin.com

Contact opnemen met de toezichthoudende autoriteiten:

Als u een klacht tegen ons wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat zijn:

 • waar u gewoonlijk verblijft,
 • waar u werkt,
 • waar volgens u de inbreuk plaatsgevonden heeft.

Als u moeite hebt om een toezichthoudende autoriteit te vinden, neem dan contact op met Mark Milne (zie boven), die u zal helpen in contact te komen met een toezichthoudende autoriteit.

H. Gekoppelde websites

De Website verschaft hyperlinks, bestaande uit gemarkeerde woorden of afbeeldingen in documenten met hypertext, die u, wanneer u erop klikt, verder leiden naar een andere plaats in het document, naar een totaal ander document of naar websites die eigendom zijn van andere organisaties. Nu Skin heeft geen zeggenschap over websites die eigendom zijn van andere organisaties, en die websites kunnen privacyvoorwaarden bevatten die verschillen van de onderhavige voorwaarden. Nu Skin is niet aansprakelijk voor de verzameling, het gebruik of de openbaring van gegevens die via zulke websites of links verzameld worden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en Nu Skin doet uitdrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot verzameling, gebruik of openbaring van die aard.

I. Wijzigingen in het Privacybeleid

Indien Nu Skin het Privacybeleid beslist te wijzigen, zal zij die wijzigingen hier aankondigen, zodat u te allen tijde weet welke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens eventueel gebruiken of openbaren. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid gaan met onmiddellijke ingang van kracht, zodra de wijzigingen op deze Website bekendgemaakt zijn. Het Privacybeleid werd het laatst herzien op vrijdag 20 april 2018.

Bijlage: Lokale entiteiten van Nu Skin

Land

Lokale entiteit van Nu Skin

Geregistreerd kantoor

België

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9
Corporate Village, Building Elsinore
1930 Zaventem
+32 2 342 04 75

Denemarken

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25
1561 Kopenhagen
+45 78 73 06 02

Duitsland

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57
55118 Mainz
+49 6131 490 9108

Hongarije

Nu Skin Eastern Europe

Kft. Alkotás utca 48-50
1123 Budapest
+36 21 200 78 27

Noorwegen

Nu Skin Norway A/S

c/o Visma Services Norway A/S
pb. 342 Sentrum
0101 Oslo
+47 852 95 048

Nederland

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2
5928 LT Venlo
+31 85 0021853