My Nu Skin Gebruiksvoorwaarden - Voor Prospects

HET IS MOGELIJK DAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEWIJZIGD WERDEN SINDS UW LAATSTE BEZOEK AAN DE WEBSITE. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.

Aanvaarding van de voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een Overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen Nu Skin International Inc. en zijn aangesloten bedrijven (“Nu Skin”, “wij” of “ons”), u (“u” of “Gebruiker”) en de Nu Skin Onafhankelijke Distributeur (de “Nu Skin Distributeur”) wiens website u bezoekt.

Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

Deze Overeenkomst bepaalt de wettelijke voorwaarden die het gebruik regelen van de website mynuskin.com (ondergebracht op [my].nsproducts.com en/of [my].nsopportunity.com), waaronder mobiele applicaties, tools en andere online diensten (de “Website”).

Nu Skin behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op gezette tijden bij te werken. We raden u aan deze Overeenkomst regelmatig door te nemen voor eventuele updates of wijzigingen.

Door het openen, browsen, framen, gebruiken en/of linken van en naar de Website, wordt u een Gebruiker (hier gedefinieerd onder Artikel 2) en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst werd het laatst herzien op 23 juni 2015.

Wanneer u een bijzondere functie van de Website gebruikt, bent u tevens onderworpen aan eventueel bekendgemaakte richtlijnen, regels, servicevoorwaarden, beleidsregels voor aanvaardbaar gebruik, privacybeleidsregels of andere contractuele voorwaarden zoals uiteengezet. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en een andere overeenkomst, regel, beleidsregel of servicevoorwaarde gelden de bepalingen van deze Overeenkomst.

Indien u vragen hebt over deze Gebruikersovereenkomst, kunt u per e-mail op lservais@nuskin.com contact opnemen met de juridische afdeling van Nu Skin voordat u de Website gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te openen of te gebruiken.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT GARANTIEBEPERKINGEN (ARTIKEL 7) EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN (ARTIKEL 11).


Soorten gebruikers

Alle personen die de Website openen, erop browsen of op elke andere wijze gebruikmaken van de Website, handmatig of via een computertoestel of -programma, worden in het kader van deze Overeenkomst als een “Gebruiker” beschouwd.

Door de Website te openen en een Gebruiker te worden, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent.


Privacy

U verklaart dat u de voorwaarden gelezen hebt en begrijpt van het Privacy- en Cookiesbeleid van de Website, dat u terugvindt op [____________] en dat door verwijzing opgenomen is in deze Overeenkomst alsof het hierin volledig uiteengezet is.


Gebruik van de Diensten

U begrijpt dat Nu Skin niet kan garanderen en geen garantie geeft dat de bestanden die van de Website gedownload kunnen worden vrij zijn van besmetting of van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computerprogrammeringsroutines gericht op het beschadigen, het op nadelige wijze verstoren, het clandestien binnendringen of het onteigenen van systemen, gegevens of persoonlijke informatie. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste procedures en controlepunten om aan uw persoonlijke vereisten te voldoen voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer en voor het voorzien van een middel buiten de Website voor de reconstructie van eventueel verloren gegane gegevens.

De Website wordt aangeboden door Nu Skin maar geëxploiteerd door een Nu Skin Distributeur. Nu Skin Distributeurs zijn onafhankelijke derde contractanten van Nu Skin en Nu Skin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verklaringen, handelingen of verzuim van deze Distributeurs, zowel met betrekking tot de Website als in elke andere context. U erkent en gaat ermee akkoord dat Nu Skin geen controle heeft over en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor informatie die een Distributeur u verschaft via welk medium ook. Nu Skin kan de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid niet bevestigen van materiaal dat door een Distributeur gemaakt of verdeeld wordt via welk medium ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het internet.


Integriteit van het systeem

U mag geen apparaten, software of routines gebruiken die de werking van de Website kunnen verstoren. U mag geen activiteiten ondernemen die een onredelijke belasting teweegbrengen voor de infrastructuur die gebruikt wordt ter ondersteuning van een efficiënte werking van de Website.


RISICO EN INTERNETGEBRUIK

U AANVAARDT DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET INTERNET VOLLEDIG ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VALT. U ERKENT EN AANVAARDT DAT NIET-GEAUTORISEERDE DERDEN ALLE DOOR U GEÜPLOADE OF OVERGEDRAGEN GEGEVENS KUNNEN ONDERSCHEPPEN EN GEBRUIKEN EN DAT ALLE HIERAAN VERBONDEN RISICO´S VOLLEDIG ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VALLEN.


GEEN GARANTIES

NU SKIN GEEFT GEEN GARANTIES, DOET GEEN BEWERINGEN OF TOEZEGGINGEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOMSGARANTIES OF GARANTIES VAN NIET-INBREUK, OF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE INHOUD VAN DE WEBSITE, VIA DE WEBSITE OF OP HET INTERNET AANGEBODEN GOEDEREN OF DIENSTEN IN HET ALGEMEEN, TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK VERMELD WORDT OP DE WEBSITE VOOR EEN PRODUCT OF DIENST IN HET BIJZONDER, EN NU SKIN ZAL NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE KOSTEN OF SCHADE DIE, DIRECT OF INDIRECT, VOORTVLOEIEN UIT TRANSACTIES VIA DE WEBSITE.

IN SOMMIGE LANDEN WORDT DE AFSTANDSVERKLARING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET AANVAARD EN IS DE VOORNOEMDE AFSTANDSVERKLARING MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING.

NU SKIN GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE AAN DE VEREISTEN VAN DE GEBRUIKER ZAL VOLDOEN OF DAT DE WEBSITE OF DIENSTEN NIET ONDERBROKEN ZULLEN WORDEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN OF DAT FOUTEN OP DE WEBSITE RECHTGEZET ZULLEN WORDEN. DE WEBSITE EN DE INHOUD EN DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN, WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "NAARGELANG VAN HUN BESCHIKBAARHEID".


Systeemonderbrekingen

Nu Skin voert op regelmatige tijdstippen systeemonderbrekingen uit voor het onderhoud en andere doeleinden. Er kunnen zich echter ook onvoorziene systeemonderbrekingen voordoen. Nu Skin is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het resulterende niet-beschikbaar zijn van de Website of het mogelijke verlies van gegevens of transacties veroorzaakt door voorziene of onvoorziene systeemonderbrekingen of de resulterende vertraging, foutieve levering of niet-levering van informatie veroorzaakt door dergelijke systeemonderbrekingen, of mogelijke activiteiten door derden of andere onderbrekingen van webhostproviders of de internetinfrastructuur en het netwerk buiten de Website.


Vergoeding

U stemt ermee in om Nu Skin en zijn moedermaatschappij, zuster- en dochterondernemingen, officers, directeuren, medewerkers en tussenpersonen te vergoeden, verdedigen en vrijwaren voor en tegen alle claims, vorderingen, acties, kosten, aansprakelijkheden, verlies en schade van welke aard ook (met inbegrip van de honoraria van advocaten zelf) die voortvloeien uit (i) het gebruik, misbruik of wangebruik van de Website, (ii) het gebruik of de aankoop van diensten of goederen aangeboden via de Website of (iii) de inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst. U zult zo goed mogelijk, en zoals redelijkerwijs van u verwacht kan worden, samenwerken voor de verdediging van Nu Skin tegen eventuele claims.

Nu Skin behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie anderszins onderhevig aan vergoeding door u op zich te nemen en u zult in geen geval tot een schikking komen aangaande een kwestie zonder de schriftelijke goedkeuring van Nu Skin.


Intellectuele eigendom

De inhoud van de Website, zoals vormgeving, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, logo´s, audio, clips, video, foto´s, software, berichten, redactionele inhoud en andere informatie, met inbegrip van op HTML en XML gebaseerde computerprogramma's (de “Content”), is eigendom van Nu Skin en/of zijn dochterondernemingen of partners en is door federale en internationale auteurs- en handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten beschermd. Deze rechten worden beschermd in alle reeds bestaande of nog te ontwikkelen vormen, media en technologieën. U mag uitsluitend gedeelten van materiaal afdrukken en downloaden van de verschillende plaatsen van de Website voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan is. Er mogen geen gedeelten van de Content herdrukt, heruitgegeven, gewijzigd of verspreid worden, in welke vorm ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Nu Skin. U mag geen, noch verleent deze Overeenkomst u hiertoe het recht, afgeleide werken met betrekking tot de Website reproduceren, de opbouw ervan wijzigen, uit elkaar halen, demonteren, wijzigen, overdragen, verkopen, verspreiden, hiervoor een licentie verlenen of aanmaken. Voor bepaalde Content is mogelijk een licentie verleend door derden. Dergelijke Content van derden en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die Content zijn eigendom van de respectieve derden. U mag geen auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendom of auteursrechtelijk beschermde berichtgeving of legende die de Website of de Content bevat, verwijderen, veranderen of wijzigen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend worden door deze Overeenkomst of de toepasselijke licentieovereenkomsten voor de eindgebruiker zijn voorbehouden aan Nu Skin.

Niets wat hierin opgenomen is, zal geïnterpreteerd worden als het verlenen, als voortvloeisel, per uitsluiting of anderszins, van licenties of rechten uit hoofde van een patent of handelsmerk van Nu Skin of van derden. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk voorzien, zal niets dat hierin opgenomen is, geïnterpreteerd worden als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht van Nu Skin.


Beperkte aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL NU SKIN OF ENIGE ANDERE BIJ HET AANMAKEN, PRODUCEREN OF VERSPREIDEN VAN DE DIENSTEN BETROKKEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, DATA OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES (ONGEACHT OF WE OP DE HOOGTE GEBRACHT ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) VOORTVLOEIEND UIT (I) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE (II) DE OPGELOPEN KOSTEN BIJ HET VERVANGEN VAN GOEDEREN OF DIENSTEN TEN GEVOLGE VAN VIA DE DIENSTEN AANGEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, DATA, INHOUD OF DIENSTEN OF AANGEGANE TRANSACTIES VIA OF VAN DE WEBSITE; (III) DE NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF DATA; (IV) VERKLARINGEN DOOR OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE; (OF (V) ANDERE KWESTIES DIE VERBAND HOUDEN MET DE WEBSITE. HIERBIJ AANVAARDT U DAT DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING IS OP ALLE INHOUD, GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN.

IN GEEN GEVAL ZAL DE GEHELE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN NU SKIN UIT HOOFDE VAN DEZE VOORWAARDEN HET LAAGSTE BEDRAG, OF $50, VAN DE EVENTUEEL DOOR U AAN NU SKIN BETAALDE BIJDRAGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OVERSCHRIJDEN.

AANGEZIEN IN SOMMIGE LANDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN IS, IS DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE LANDEN BEPERKT TOT HET LAAGSTE DOOR DE WET TOEGESTANE BEDRAG. DE IN DEZE OVEREENKOMST VOORZIENE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN KOMEN TEN GOEDE AAN NU SKIN, ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJ, ZUSTER- EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN AL ONZE RESPECTIEVE OFFICERS, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, ADVOCATEN EN TUSSENPERSONEN.


Aanbiedingen

De Website kan wedstrijden of aanbiedingen omvatten in het kader waarvan u materiaal of informatie over uzelf moet verzenden om te kunnen deelnemen. Opgelet: dergelijke wedstrijden en aanbiedingen die via de Website georganiseerd worden, kunnen geregeld zijn door afzonderlijke voorwaarden, waaronder vereisten voor deelname zoals leeftijdsbeperkingen en geografische beperkingen.

Indien u beslist om deel te nemen aan dergelijke wedstrijden of aanbiedingen, bent u verantwoordelijk om uzelf te informeren over de desbetreffende voorwaarden, en door deel te nemen, stemt u ermee in om u te voegen naar deze voorwaarden die in alle opzichten bindend en definitief zijn.


Geen ondersteuning van Content en links naar andere websites

Alle links naar andere websites worden louter voor het gemak van de Gebruikers van deze Website voorzien. Deze Website kan links of verwijzingen naar ander websites verschaffen, maar Nu Skin heeft al deze andere websites niet beoordeeld, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en zal niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade of letsel die uit dergelijke inhoud voortvloeien. Nu Skin ondersteunt of vertegenwoordigt geen van deze websites, of de daarin opgenomen informatie of andere producten of materialen, of resultaten die uit het gebruik ervan verkregen worden. Indien u zich toegang verschaft tot de websites die aan deze Website gekoppeld zijn, doet u dat geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid.


Het linken en framen van de Website

Tenzij een Gebruiker over een geldende schriftelijke overeenkomst met Nu Skin beschikt die anders vermeldt, mag de Gebruiker uitsluitend een hyperlink naar de Website op een andere website plaatsen indien de Gebruiker aan al het volgende voldoet: (a) de link mag alleen tekst bevatten en duidelijk "Nu Skin” aangeven of de link moet "verwijzen" naar de URL van de Website en niet naar andere pagina´s op de Website; (b) de link, indien geactiveerd door een Gebruiker, moet de Website als volledig scherm tonen en niet binnen een "frame" op de linkende website; en (c) het uitzicht, de positie en andere aspecten van de link mogen de goodwill verbonden aan de naam en handelsmerken van Nu Skin niet benadelen of verzwakken of geen valse schijn wekken die Nu Skin, of een sponsor, in verband brengt met de linkende website. Door deze toestemming te verlenen, doet Nu Skin geen afstand van zijn aan de Website verbonden eigendom of rechten op handelsmerken, auteursrechten, patenten of elke andere vorm van intellectuele eigendom. Nu Skin behoudt zich het recht voor om zijn toestemming te allen tijde en naar eigen goeddunken te herroepen.


Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst en toegang tot de Website is het recht van de Amerikaanse staat Utah van toepassing, de rechtskeuze en kwesties aangaande auteursrechten, handelsmerken en patenten onder de federale wetgeving van de Verenigde Staten niet meegerekend.


Rechtskeuze

Hierbij stemt u er op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze mee in dat eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website of aankopen van diensten via de Website onder de exclusieve jurisdictie zullen vallen van de rechtbanken van de staat Utah en die van de Verenigde Staten van Amerika die zich in Utah bevinden (en stemt u ermee in uitsluitend in die rechtbanken een rechtszaak aan te gaan in verband hiermee). Hierbij doet u op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze afstand van het recht op bezwaar met betrekking tot het voorleggen van dergelijke geschillen aan de rechtbanken van de staat Utah en gaat u ermee akkoord in geen rechtbank van de staat Utah te pleiten of te beweren dat dergelijk geschil niet aan de geschikte rechtbank voorgelegd werd.


Internationale gebruikers

Nu Skin doet geen beweringen over de geschiktheid of downloadbaarheid van de Content buiten de Landen waarvoor deze bedoeld is. De toegang tot de Content is mogelijk niet toegestaan in bepaalde landen of voor bepaalde personen. Indien u zich toegang verschaft tot de Website van buiten de Landen waarvoor de website bedoeld is, doet u dat op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wet van uw jurisdictie, niettegenstaande de bovengenoemde artikelen 15 en 16.


Gebruikersfeedback

Indien een Gebruiker reageert op Nu Skin met informatie, feedback, vragen, verzoeken, meningen, opmerkingen, suggesties en dergelijke betreffende de inhoud van een document van Nu Skin of de Website, wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en zal Nu Skin zich op geen enkele wijze verbinden met betrekking tot dergelijke informatie en het recht hebben om de informatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken, onthullen en verspreiden. Nu Skin zal het recht hebben om ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke informatie opgenomen zijn te gebruiken voor willekeurige doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie opgenomen is.


Scheidbaarheid

Indien een of meerdere gedeelten van deze Overeenkomst, om welke reden en in welk opzicht ook, als ongeldig, illegaal of onafdwingbaar beschouwd worden, zal dergelijke ongeldigheid, illegaliteit of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op andere bepalingen in deze Overeenkomst.


Titels

De titels in deze Overeenkomst worden louter gemakshalve en ter referentie gebruikt en dienen niet als hulpmiddel gebruikt te worden voor de interpretatie van deze Overeenkomst.


Geen verklaring van afstand

Eventuele vertraging of verzuim door u of Nu Skin, op welk tijdstip of op welke tijdstippen ook, die het uitvoeren van een bepaling uit hoofde hiervan vereist, zal op geen enkele wijze invloed hebben op uw recht of het recht van Nu Skin om dergelijke bepaling op een later tijdstip ten uitvoer te brengen. Geen vertraging of verzuim door u of Nu Skin in het uitoefenen van een recht uit hoofde hiervan, zal een verklaring van afstand veronderstellen van dergelijk recht of andere rechten uit hoofde hiervan.


Gehele Overeenkomst, updates en wijzigingen

Deze Overeenkomst en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk verwezen wordt, vormen de gehele overeenkomst tussen Nu Skin, u en de Nu Skin Distributeur als onderwerp hiervan. Nu Skin kan deze Overeenkomst of andere documenten waarnaar hierin verwezen wordt op elk ogenblik en naar eigen goeddunken eenzijdig wijzigen of veranderen door bekendmaking op de Website. Alle gewijzigde of veranderde voorwaarden gaan van kracht vanaf het moment van bekendmaking op de Website. Het verdere gebruik van de Website veronderstelt de aanvaarding van alle gewijzigde voorwaarden.


Overdracht

U mag uw rechten of verantwoordelijkheden uit hoofde hiervan niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Nu Skin, behalve ingevolge de verkoop van uw onderneming of alle of hoofdzakelijk alle activa ervan. Nu Skin kan op elk ogenblik zijn rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen zonder u vooraf op de hoogte te stellen.


Het recht van vruchtgebruik door derden

Geen persoon of partij in deze Overeenkomst zal als vruchtgebruiker van deze Overeenkomst beschouwd worden en geen persoon of partij in deze Overeenkomst zal het recht hebben om enig vruchtgebruik uit hoofde van deze Overeenkomst ten uitvoer te brengen.


Beleid inzake inbreuk op auteursrechten en aanstelling van een auteursrechtenagent

Indien u vermoedt dat uw werk op onze Websites gebruikt werd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht veronderstelt, breng de auteursrechtenagent van Nu Skin hier dan schriftelijk van op de hoogte.

Het beleid van Nu Skin inzake inbreuk op auteursrechten en de door Nu Skin aangestelde agent voor de ontvangst van claims aangaande inbreuk op auteursrechten overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) van de Verenigde Staten wordt hieronder uiteengezet:

VERMELDING VAN AUTEURSRECHTEN VAN NU SKIN

Nu Skin respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verzoeken diegenen die gebruikmaken van onze Websites om hetzelfde te doen. Nu Skin kan, onder passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, materiaal op zijn Websites verwijderen of de toegang hiertoe verhinderen wanneer dit inbreuk maakt op auteursrechten van derden. Tevens kan Nu Skin naar eigen goeddunken links of verwijzingen naar een online locatie verwijderen of uitschakelen wanneer deze inbreukmakend materiaal of inbreukmakende activiteiten bevatten.

Indien u vermoedt dat uw werk op onze Websites gebruikt werd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht veronderstelt, breng de auteursrechtenagent van Nu Skin hiervan dan schriftelijk op de hoogte. De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:

De auteursrechtenagent van Nu Skin voor de kennisgeving van claims inzake inbreuk op auteursrechten op de Websites is Blaine Knight, die bereikbaar is:

Per post: Nu Skin Enterprises United States, Inc.; 8th Floor; 75 West Center Street; Provo, UT 84601

Via e-mail: bknight@nuskin.com

Telefonisch: (801) 345-3800

Per fax: (801) 345-3899


Copyright © 2015 Nu Skin. Alle rechten voorbehouden.